"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
 
คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
ชุดที่ 1/2539
 
   
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางจันทนี แพน้อย ประธานกรรมการ
2.
นางพวงศรี ทิพย์ป่าเว รองประธานกรรมการ
3.
นางฉวีวรรณ อินทร์จันทร์ เลขานุการ
4.
นางรุจนาจ ไชยวงศ์ เหรัญญิก
5.
นางคนิทรา วรรณศรี กรรมการ
6.
นางนภา เทียนชัย กรรมการ
7.
นางประนอม เพชรทอง กรรมการ
8.
นางนวลพรรณ มากทรัพย์ กรรมการ
9.
นางละม่อม พืชผล กรรมการ
10.
นางบุญส่ง ครุฑศึก กรรมการ
11.
นางสายวสันต์ พิมลศรี กรรมการ
12.
นางอาภาพร บุญลึก กรรมการ
13.
นางอาภรณ์ ประสมศรี กรรมการ
14.
นางพัชรินทร์ รักษาพราหมณ์ กรรมการ
15.
นายสัมฤทธิ์ คำเงิน กรรมการ
16.
นายนิคม แย้มแสง กรรมการ
17.
นางกิ้มห้อง สายสวัสดิ์ กรรมการ

 

   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094