"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
 
คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
ชุดที่ 2/2541
 
   
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางเพ็ญชื่น อัครบัณฑิตสกุล
ประธานกรรมการ
2.
นางพวงศรี ทิพย์ป่าเว
รองประธานกรรมการคนที่ 1
3.
นายธนากร ไพศาลโรจน์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
4.
นายมนตรี ขอรัตน์
เลขานุการ
5.
นางจันทนี แพน้อย เหรัญญิก
เหรัญญิก
6.
นายขจร คงภักดี
กรรมการ
7.
นายจรูญ ชูจันทร์
กรรมการ
8.
นางกิ่งดาว ประเสริฐศรี
กรรมการ
9.
นางจำเรียง คงแง่ง
กรรมการ
10.
นางบุญมา กลับแดง
กรรมการ
11.
นางจรัสศรี หนูหวาน
กรรมการ
12.
นายอนันต์ กลับวิลา
กรรมการ
13.
นายสมหมาย หนูศรีแก้ว
กรรมการ
14.
นางละม่อม พืชผล
กรรมการ
15.
นางประนอม เพชรทอง
กรรมการ
16.
นายประหยัด สุขเสมอ
กรรมการ
17.
นางนวลพรรณ มากทรัพย์
กรรมการ
18.
นายช่วง มังกรรัตน์
กรรมการ
19.
จ.ส.อ.อารมย์ เพชรแท้
กรรมการ
20.
นางดนตรี เนตรเจริญ
กรรมการ
21.
นายพรเทพ โสภณ
กรรมการ
22.
ว่าที่ ร.ต.เอนก นุรักษ์
กรรมการ
23.
นายสัมฤทธิ์ คำเงิน
กรรมการ
24.
นางอาภาพร บุญลึก
กรรมการ
25.
นายสุนันท์ พิทักษ์
กรรมการ
26.
นายนิคม แย้มแสง
กรรมการ
27.
นางนวลอนงค์ คงนาค
กรรมการ
28.
นางบุญส่ง ครุฑศึก
กรรมการ
29.
นายประยุทธ อิ่มใจดี
กรรมการ
30.
นางฉวีวรรณ อินทร์จันทร์
กรรมการ
31.
นางอาภรณ์ ประสมศรี
กรรมการ
32.
นายทวีศักดิ์ แซ่ลิ่ม
กรรมการ
33.
นายณรังสรรค์ สาคร
กรรมการ
34.
นายประจวบ รุ่งช่วง
กรรมการ
35.
นายสถาพร สมภักดี กรรมการ
กรรมการ

 

   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094