"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
ชุดที่ 4/2543
 
   
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายวิทยุต แสงโสภิต ประธานกรรมการ
2.
นายสุนันท์ พิทักษ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3.
นายธวัชชัย ทีปะปาล รองประธานกรรมการคนที่ 2
4.
นางจุรีรัตน์ ใหม่น้อย เหรัญญิก
5.
นางจันทนี แพน้อย เลขานุการ
6.
นายไพบูลย์ นุ้ยเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ
7.
นางประนอม เพชรทอง กรรมการ
8.
นางจรุงจิต ชุมถาวร กรรมการ
9.
นางพวงศรี ทิพย์ป่าเว กรรมการ
10.
นางเพ็ญชื่น อัครบัณฑิตสกุล กรรมการ
11.
นางพรทิพย์ แสงกลัด กรรมการ
12.
นายกรีม เที่ยงสุข กรรมการ
13.
นายวรพงศ์ ริฐิตสันต์ กรรมการ
14.
นายประดิษฐ์ ทิศทองคำ กรรมการ
15.
นาวาอากาศตรีสุพจน์ นาคะตะ กรรมการ

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094