"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
ชุดที่ 7/2546
 
   
นายวงศ์ศักดิ์ ศรีพร
ประธานกรรมการ

นายสุชิน คชานุรักษ์
นายสำรวม วงศ์อินทร์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายวณิชย์ พลฤทธิ์
นายสุวรรณ ทิพย์ประชาบาล
นายถวัลย์วิชย์ คะตะโต
นางสุทธิรักษ์ ส่งเสียง
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายธวัชชัย แพน้อย
นางนวลพรรณ มากทรัพย์
นายสายันต์ อนันตยานุกูล
นายต่วน คงเรือง
กรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ

นายวิโรจน์ สุรกา
นายทรงพล สุปันตี
นายสำราญ อภัยสวัสดิ์
นางประนอม เพชรทอง
กรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ
     
ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 ท่าน
1. นายพิสัณห์ เหมาะประมาณ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
2. นายสำราญ วราชัย ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นางจุรีรัตน์ ใหม่น้อย ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นางฐิติมา ใจเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นายไพบูลย์ นุ้ยเจริญ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094