"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
ชุดที่ 8/2549
 
   
นายวงศ์ศักดิ์ ศรีพร
ประธานกรรมการ

นายสุวรรณ ทิพย์ประชาบาล
นายวณิชย์ พลฤทธิ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายไพบูลย์ นุ้ยเจริญ
นายถวัลย์วิชย์ คะตะโต
นายสายันต์ อนันตยานุกูล
นายวิโรจน์ สุระกา
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายธวัชชัย แพน้อย
นางนวลพรรณ มากทรัพย์
นายสำราญ อภัยสวัสดิ์
นายทรงพล สุปันตี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางประนอม เพชรทอง
นางจุรีรัตน์ ใหม่น้อย
นางราตรี ตำแหน่งจีน
นายศรวล สมบัติทอง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 ท่าน
1. นายพิสัณห์ เหมาะประมาณ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
2. นายสำราญ วราชัย ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นางจุรีรัตน์ ใหม่น้อย ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นางสุทธิรักษ์ ส่งเสียง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นายนุกูล คุ้มรักษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094