"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
ชุดที่ 9/2548
 
   
ร.ต. กิตติ ทองนาคพันธ์ (ร.น.)
ประธานกรรมการ

นายทนงศักดิ์ ทวีทอง
นายศรวล สมบัติทอง
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายพิสัณห์ เหมาะประมาณ
นายสายันต์ อนันตยานุกูล
นายเชวง ใจสมุทร
นางสุทธิรักษ์ ส่งเสียง
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายชำนาญ เวสารัตน์
นายฉลวย ทิพย์เมือง
นายบำรุง อินทชาติ
นางพวงศรี ทิพย์ป่าเว
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายไพบูลย์ นุ้ยเจริญ
นางประนอม เพชรทอง
นางจุรีรัตน์ ใหม่น้อย
นายทรงพล สุปันตี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 ท่าน
1. นายต่วน คงเรือง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
2. นายสำราญ วราชัย ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นายวณิชย์ พลฤทธิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นายสุวรรณ ทิพย์ประชาบาล ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นายนุกูล คุ้มรักษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094