"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
 
คณะกรรมการ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด


สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด มีคณะกรรมการดำเนินการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาแล้ว 8 ชุด ด้วยกัน คือ

ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเหล่านี้ได้มาจากเลือกตั้งของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่

 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ

          คณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้ดำเนินกิจการทั้งปวงและเป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติแห่งที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิด ความจำเริญแก่สหกรณ์ฯ ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

          1. ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ สหกรณ์

          2. กำหนดนโยบายให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

          3. กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่จัดทำและเสนองบดุลกับ รายงาน ประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุม

          4. เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่

          5. พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และถอดถอน หรือเลิกจ้างผู้จัดการ กำหนดค่าตอบแทน และหลักทรัพย์ค้ำประกันตามสมควร และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นการถูกต้อง

          6. พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

          7. พิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการดำเนินการ และกรรมการอื่น ๆ ผู้ตรวจสอบกิจการและที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

          8. พิจารณากำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์

          9. พิจารณารายงานและหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการอื่น ๆ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือคณะกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ หรือสมาชิกสหกรณ์เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

          10. พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของสหกรณ์

          11. พิจารณาและปฏิบัติตามของบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือ ผู้สอบบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นด้วย

          12. พิจารณาแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงาน รวมทั้งประมาณการราย รับรายจ่ายประจำปี ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

          13. ทำการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

          14. ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีที่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม ยอมความ หรือมอบข้อพิพาท ให้อนุญาโตตุลาการ พิจารณาชี้ขาด

          15. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาต

          16. สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุม สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ ชุมนุมสหกรณ์ที่กำหนดไว้

          17. พิจารณามอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่กรรมการ รองประธาน กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม ความเหมาะสม

          18. ดำเนินกิจการอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ ภายในขอบเขตแห่งกฎหมายสหกรณ์

          19. เสนอข้ออุธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกต่อที่ประชุมใหญ่

          20. พิจารณามอบอำนาจให้กรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือผู้จัดการทำการแทนสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยต้องบันทึกการมอบอำนาจนั้นไว้ในรายงานประชุมด้วย ความรับผิดชอบของกรรมการดำเนินการ ถ้ากรรมการดำเนินการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ หรือกระทำการนอกขอบเขตวัตถุประสงค์ จนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094