"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
ชุดที่ 12/2551
 
   
นายเชวง ใจสมุทร
ประธานกรรมการ

นายสุวรรณ ทิพย์ประชาบาล
นายสมพร วัชรภูษิต
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายวณิชย์ พลฤทธิ์
นายนุกูล คุ้มรักษ์
นางสุทธิรักษ์ ส่งเสียง
นายถวัลย์วิชย์ คะตะโต
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายสายันต์ อนันตยานุกูล
นายต่วน คงเรือง
นายสุเทพ ขวัญแก้ว
นายสำราญ อภัยสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายบำรุง อินทชาติ
นายสุรัตน์ เทือกสุบรรณ
นางประนอม เพชรทอง
นางบุญส่ง ครุฑสึก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 ท่าน

1. นายศรวล สมบัติทอง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
2. นายสำราญ วราชัย ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นางพวงศรี ทิพย์ป่าเว ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นายไพบูลย์ นุ้ยเจริญ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นางจุรีรัตน์ ใหม่น้อย ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094