"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
ชุดที่ 14/2553
 
   
พล.ต.ต.ภูวดล กระแสอินทร์
ประธานกรรมการ

นายศรวล สมบัติทอง
นายถวัลย์วิชย์ คะตะโต
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายเชวง ใจสมุทร
นายสมพร วัชรภูษิต
นายสายันต์ อนันตยานุกูล
นายไพบูลย์ นุ้ยเจริญ
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายสุรัตน์ เทือกสุบรรณ
นายสุเทพ ขวัญแก้ว
นายสวัสดิ์ ครุฑศึก
นางประนอม เพชรทอง
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางจุรีรัตน์ ใหม่น้อย
นางพวงศรี ทิพย์ป่าเว
นายชีวิต พรพานิช
นายสิทธิพร ศรีเทพ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 ท่าน

1. นายวณิชย์ พลฤทธิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
2. นายนุกูล คุ้มรักษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
3. นายต่วน คงเรือง ผู้ตรวจสอบกิจการ
4. นายสุวรรณ ทิพย์ประชาบาล ผู้ตรวจสอบกิจการ
5. นายวงศ์ศักดิ์ ศรีพร ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094