"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
 
 
  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
ชุดที่ 19/2558
 
   
 

นายเชวง ใจสมุทร
ประธานกรรมการ
 
   
 
นายวณิชย์ พลฤทธิ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
 
   
 
นายถวัลย์วิชย์ คะตะโต
รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
 
นายไพบูลย์ นุ้ยเจริญ
เลขานุการ
 
   
 
นายสมพร วัชรภูษิต
เหรัญญิก
 
   
 
นายนุกูล คุ้มรักษ์
กรรมการบริหาร
 
   
 
นายสายันต์ อนันตยานุกูล
กรรมการบริหาร
 
   
 
นายสุรัตน์ เทือกสุบรรณ
กรรมการบริหาร
 
   
 
นายสุเทพ ขวัญแก้ว
กรรมการ
 
   
 
นายชีวิต พรพานิช
กรรมการ
 
   
 
นางประนอม เพชรทอง
กรรมการ
 
   
 
นายต่วน คงเรือง
กรรมการ
 
   
 
นายสำราญ อภัยสวัสดิ์
กรรมการ
 
   
 
นายสิทธิพร ศรีเทพ
กรรมการ
 
   
 
นางจุรีรัตน์ ใหม่น้อย
กรรมการ
 
   

 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 ท่าน

1. นายวงศ์ศักดิ์ ศรีพร ผู้ตรวจสอบกิจการ
2. นายสำราญ วราชัย ผู้ตรวจสอบกิจการ
3. นายสุวรรณ ทิพย์ประชาบาล ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
   

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094