CO-OP Web Mail
 
   

 

 

 

Southern Expo 2004
1-11 พฤษภาคม 2547

          การจัดงาน Southern Expo 2003 ได้สร้างความร่วมมือจากทางภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยงานหลักที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ อันได้แก่
          1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
          2. สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประทศไทย ภาคใต้เขต 5
          3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          4. สภาหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          6. สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

          ซึ่งได้ร่วมมือกันเตรียมงานเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จมากกว่าครั้งที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้
          - เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
          - เผยแพร่และเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จากทั่วภูมิภาคของประเทศโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาแสดงและจำหน่ายให้ตลาดได้รู้จัก โดยจะมีสินค้าจากทั้ง 15 จังหวัดในภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วมาจัดแสดง เพื่อเปิดตัวสินค้าสู่สายตา ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
          - จัดให้มีการแสดงเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและให้มีการจำหน่ายผลผลิตนั้นในราคาโรงงาน
          - รณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคสินค้าไทย สนับสนุนสินค้าของชุมชนท้องถิ่น และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค
          - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ได้รับความนิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้น[..Southern Expo 2002..]
[..Southern Expo 2003..] [..Southern Expo 2004..]