"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
 

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด 

                ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 โดยที่ประชุมใหญ่ ได้มีมติจัดสรรเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้น (หุ้นละ 50 สตางค์) ให้แก่สมาชิก

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ช่องทางการรับเงิน

1. รับด้วยตนเองที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

2. มอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจ จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด

 

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

3. โอนเงินเข้าบัญชี (ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมเลขที่บัญชีธนาคาร กลับมายังสหกรณ์ฯ)

4. โอนเข้าหุ้น (ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ในการโอนหุ้น กลับมายังสหกรณ์ฯ)

แบบฟอร์มคำขอโอนเงินปันผลเข้าสมทบหุ้น

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
และเงินปันผลสมาชิกฯ 2554

 
   
 

การเป็นสมาชิกสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

          สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านเป็นสมาชิก ท่านที่สนใจเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวดที่ 5 พอสรุปได้ ดังนี้

  1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้
  2. เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
  3. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดี
  4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิดฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
  5. ไม่เป็นบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

CO-OP Member Card          ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยมีสมาชิกคนหนึ่งลงชื่อรับรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาในที่ประชุมต่อไป

 • ผู้สมัครสมาชิก ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100 หุ้น 1,000 บาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
 • ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ 10 บาท

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094