"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
 

ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

พ.ศ.2539 จดทะเบียนสหกรณ์บริการ

               นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 เป็นต้นมาสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการชะลอตัวและเกิดภาวะตกต่ำเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ เช่นการว่างงานและรายได้ตกต่ำเกือบทุกสาขาอาชีพ ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

               จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันประชุมหาแนวทางแก้ไข และจากผลการสรุปสัมมนาทุกหน่วยงานได้ลงมติเห็นชอบ ให้นำระบบสหกรณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวเพื่อที่จะสร้างให้เกิดเป็น สหกรณ์ ของประชาชนที่ทันสมัยและครบวงจร

               ดังนั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำ "โครงการส่งเสริมอาชีพ และยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดยการจัดรูปแบบการบริหาร และการจัดการในรูปแบบของ สหกรณ์ ภายใต้ชื่อ "สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด" เป็นสหกรณ์ ประเภท สหกรณ์บริการ จดทะเบียนตามความ ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539

พ.ศ.2542 เปิดบริการอย่างเป็นทางการ

         สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 104 ไร่ 21 ตารางวา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2542 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2542

         สหกรณ์ฯ ดำเนินงาน โดยสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะเลือกตั้งตัวแทนเข้ามาบริหารงานสหกรณ์ฯ ในรูปของคณะกรรมการ - ดำเนินการจำนวน 15 คน และในคณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการบริหาร จำนวน 7 คน เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของทีมงานผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ภายใต้คำแนะนำของคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ

               ทุนดำเนินงานสหกรณ์ฯ ได้รับเงินจากค่าหุ้นของสมาชิก เงินกู้ยืม และเงินสนับสนุนจาก ภาครัฐและภาคเอกชน สถานะภาพของสมาชิกและผู้ถือหุ้น - ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 12,003 คน - จำนวนทุนเรือนหุ้นทั้งหมด 190,670,210 บาท

               สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด ได้ยึดถือปรัชญาในการดำเนินการ ดังนี้
               - สหกรณ์เป็นของสมาชิก - สหกรณ์บริหารโดยสมาชิก
               - สหกรณ์บริการสมาชิกและบุคคลทั่วไป
               - สหกรณ์ต้องร่วมแรงร่วมใจ มีวินัย เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

               สหกรณ์สุราษฎร์ธานีได้เปิดดำเนินธุรกิจ 5 ศูนย์ธุรกิจ คือ
               1. ร้านค้าสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
               2. ศูนย์อาหารสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
               3. ร้านขายของฝากสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
               4. สถานีบริการน้ำมันสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
               5. ศูนย์บริการนักเดินทาง โค-อ๊อป ทราเวล

         หลังจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ได้เปิดเพิ่มอีกหนึ่งธุรกิจ คือ

               6. โครงการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ฟาร์มสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด)

               นอกจากนี้ยังมีบริการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป อาทิเช่น
               ห้องอาบน้ำร้อน - น้ำเย็น (ชาย-หญิง) ให้บริการอาบน้ำร้อน - น้ำเย็น ฟรี! พร้อมทั้งอุปกรณ์ อาบน้ำในราคาประหยัด ห้องน้ำสะอาด สะดวกสบาย มีไว้บริการนักท่องเที่ยวฟรี!

               จุดจอดรถ บ.ข.ส. เป็นจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บริการรับ - ส่งผู้โดยสาร ของรถทัวร์ 99,บริษัทไทยเดินรถ

               สำนักงานบริการโทรศัพท์พุนพิน2 บริการชำระค่าโทรศัพท์ ขอติดตั้ง, โอนย้ายโทรศัพท์ TT&T, TOT, TA

               ที่ทำการไปรษณีย์สหกรณ์ บริการไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรเลข รับฝากส่งไปรษณีย์ - พัสดุด่วนพิเศษลงทะเบียน จำหน่ายกล่อง วัสดุหุ้มห่อ และตราไปรษณียากรณ์

               ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยฯ บริการฝาก - ถอน -โอนเงิน และมีตู้ A.T.M. (ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์อาหารสหกรณ์) ไว้บริการ

               ตลาดกลางยางพารา

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094