"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
และเงินปันผลสมาชิกฯ 2554

(กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้อง)

ช่องทางการรับเงิน

1. รับด้วยตนเองที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

2. มอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจ จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด

 

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

3. โอนเงินเข้าบัญชี (ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมเลขที่บัญชีธนาคาร กลับมายังสหกรณ์ฯ)

4. โอนเข้าหุ้น (ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ในการโอนหุ้น กลับมายังสหกรณ์ฯ)

แบบฟอร์มคำขอโอนเงินปันผลเข้าสมทบหุ้น

ต่างจังหวัด

สุราษฎร์ธานี

อำเภอเกาะพงัน อำเภอเกาะสมุย อำเภอเคียนซา อำเภอเมือง
อำเภอเวียงสระ อำเภอไชยา อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอคีรีรัฐนคิม
อำเภอชัยบุรี อำเภอดอนสัก อำเภอท่าฉาง อำเภอท่าชนะ
อำเภอบ้านตาขุน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพนม
อำเภอพระแสง อำเภอพุนพิน อำเภอวิภาวดี  
 
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094