"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
 

วิสัยทัศน์สหกรณ์ฯ

              เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการ มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของสมาชิก บริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน


พันธกิจของสหกรณ์ฯ

1. สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ให้กับสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
2. จัดหาสินค้าคุณภาพราคาถูก และการบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป
3. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ และจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
4. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี เพื่อรองรอบการเปิดตลาดการค้าเสรีประชาคมอาเซียน
5. เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และพันธมิตรทางธุรกิจ
6. เป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ และการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล


เป้าประสงค์ของสหกรณ์ฯ

1. เป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีชื่อเสียง ตรวจสอบได้
2. ศูนย์รวมสินค้าคุณภาพราคาถูก เพื่อจำหน่ายและกระจายสู่เครือข่ายสหกรณ์และพันธมิตรทางธุรกิจ
3. บริหารจัดการงานแสดงสินค้า ประชุมสัมมนา งานฉลองมงคลสมรส และงานอื่น ๆ อย่างมืออาชีพ
5. มุ่งส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการแบบสหกรณ์และการเลี้ยงกุ้งทะเล

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์สุราษฎร์ธานี
จำกัด จึงได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ในการดำเนินงาน (Strategy map) เพื่อพัฒนาและยกระดับองค์กรให้ก้าวสู่สหกรณ์ชั้นนำต่อไป


การเป็นสมาชิก

               สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยดำเนินธุรกิจการผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
               คุณสมบัติของสมาชิก
               1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้
               2. เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์
               3. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดี
               4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน- ไม่สมประกอบ
               5. ไม่เป็นบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
               6. ถือสัญชาติไทย

               ขั้นตอนการสมัคร
               1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครสมาชิก
               2. แนบสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
               3. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์โดยมีสมาชิกสหกรณ์ลงชื่อรับรอง
               4. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท และเงินค่าหุ้น หุ้นละ 10 บาท
(จำนวน 100 หุ้น)

               หมายเหตุ :
               1. สมาชิกถือหุ้นตั้งแต่ 100 หุ้น ขึ้นไป จะได้รับบัตรสมาชิกและใบถือหุ้น หากถือหุ้นไม่ถึง 100 หุ้น จะได้รับเฉพาะบัตรสมาชิก
               2. การเปลี่ยนแปลงชื่อ,สัญชาติและที่อยู่ของสมาชิก สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องชื่อ,สัญชาติและที่อยู่,ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

               สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
               1. สมาชิกถือหุ้นตั้งแต่ 100 หุ้น ขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลประจำปีและเงินเฉลี่ยคืน จากยอดซื้อสินค้า (กรณีที่ธุรกิจมีกำไร)
               2. สมาชิกที่ถือหุ้นไม่ถึง 100 หุ้น (เป็นสมาชิกสมทบ) มีสิทธิ์เฉพาะรับเงินเฉลี่ยคืนจากยอดซื้อสินค้า ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงหรือลงมติในเรื่องใด ๆ
               3. สมาชิกสามารถนำสินค้าที่ผลิตมาเสนอขายให้กับสหกรณ์ ฯ ได้ หากอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด
               4. สมาชิกได้รับส่วนลดในการใช้บริการต่าง ๆ ภายในศูนย์ธุรกิจของสหกรณ์ฯ


 
   

   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094