"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด โครงการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของประชาชน ริมถนนเอเชียที่ 41 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีเนื้อกว่า 104 ไร่ ประกอบธุรกิจการให้บริการ น้ำมันเชื้อเพลิง อาหาร สินค้าอุปโภค-บริโภค ตั๋วและข้อมูลการเดินทาง
 
 
CO-OP Web Mail
 
   
CO-OP Web Mail
 
 
ทำเนียบประธานกรรมการ
 
 
 
นางจันทนี แพน้อย
 
 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
2539 - 2540
 
 
 
ทำเนียบประธานกรรมการ
 
 
 
นางเพ็ญชื่น อัครบัณฑิตสกุล
 
 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
2540 - 2542
 
 
 
ทำเนียบประธานกรรมการ
 
 
 
จ.ส.อ.อารมย์ เพชรแท้
 
 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
2542-2543
 
 
 
ทำเนียบประธานกรรมการ
 
 
 
นายวิทยุต แสงโสภิต
 
 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
2543 - 2544
 
 
 
ทำเนียบประธานกรรมการ
 
 
 
นายสัมพันธ์ เนาวกูล
 
 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
2544 - 2545
 
 
 
ทำเนียบประธานกรรมการ
 
 
 
นายวงศ์ศักดิ์ ศรีพร
 
 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
2545-2548
 
 
 
ทำเนียบประธานกรรมการ
 
 
 
ร.ต.กิตติ ทองนาคพันธ์ (ร.น.)
 
 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
2548 - 2551
 
 
 
ทำเนียบประธานกรรมการ
 
 
 
นายเชวง ใจสมุทร
 
 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
2551-2552
 
 
 
ทำเนียบประธานกรรมการ
 
 
 
พล.ต.ต.ภูวดล กระแสอินทร์
 
 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
2552 - 2553
 
 
 
ทำเนียบประธานกรรมการ
 
 
 
นาิยดำริ บุญจริง
 
 
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
2554 - ปัจจุบัน
 
 

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094