"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
ชุดที่ 3/2543
 
   
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
จ.ส.อ.อารมย์ เพชรแท้ ประธานกรรมการ
2.
นายสัมฤทธิ์ คำเงิน รองประธานกรรมการคนที่ 1
3.
นายสุนันท์ พิทักษ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4.
นางนวลพรรณ มากทรัพย์ เลขานุการ
5.
นางประนอม เพชรทอง เหรัญญิก
6.
นางอาภาพร บุญลึก กรรมการ
7.
นางจันทนี แพน้อย กรรมการ
8.
นายขจร คงภักดี กรรมการ
9.
นางพวงศรี ทิพย์ป่าเว กรรมการ
10.
นางจรุงจิต ชุมถาวร กรรมการ
11.
นางเพ็ญชื่น อัครบัณฑิตสกุล กรรมการ
12.
น.พ.พงษ์เกษม ไข่มุกด์ กรรมการ
13.
นายกรีม เที่ยงสุข กรรมการ
14.
นายพิสัณห์ เหมาะประมาณ กรรมการ
15.
ว่าที่ร.ต.เอนก นุรักษ์ กรรมการ

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094