"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
ชุดที่ 11/2550
 
   
ร.ต. กิตติ ทองนาคพันธ์ (ร.น.)
ประธานกรรมการ

นายศรวล สมบัติทอง
นายเชวง ใจสมุทร
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายวณิชย์ พลฤทธิ์
นายนุกูล คุ้มรักษ์
นางสุทธิรักษ์ ส่งเสียง
นายสุวรรณ ทิพย์ประชาบาล
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายสายันต์ อนันตยานุกูล
นายต่วน คงเรือง
นางจุรีรัตน์ ใหม่น้อย
นายไพบูลย์ นุ้ยเจริญ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสำราญ อภัยสวัสดิ์
นายบำรุง อินทชาติ
นางพวงศรี ทิพย์ป่าเว
นายสมพร วัชรภูษิต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 ท่าน
1. นายวิโรจน์ สุระกา ผู้ตรวจสอบกิจการ 
2. นางธวัชชัย ทีปะปาล ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นายชำนาญ เวสารัตน์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นายสุรัตน์ เทือกสุบรรณ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นางประนอม เพชรทอง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094