"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี่ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้ต้องพร้อม".
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
CO-OP Web Mail
 
   
 
 
  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
ชุดที่ 17/2556
 
   

นายดำริ บุญจริง
ประธานกรรมการ

นางพัทธนันท์ สมบูรณ์พงษ์
นายวณิชย์ พลฤทธิ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายเชวง ใจสมุทร
นายสมพร วัชรภูษิต
นายสุวรรณ ทิพย์ประชาบาล
นายถวัลย์วิชย์ คะตะโต
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายสายันต์ อนันตยานุกูล
นายสุเทพ ขวัญแก้ว
นายสุรัตน์ เทือกสุบรรณ
นางประนอม เพชรทอง
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายนุกูล คุ้มรักษ์
นายต่วน คงเรือง
นายชีวิต พรพานิช
นายสิทธิพร ศรีเทพ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 ท่าน

1. นายวงศ์ศักดิ์ ศรีพร ผู้ตรวจสอบกิจการ
2. นายสำราญ อภัยสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
3. นายสำราญ วราชัย ผู้ตรวจสอบกิจการ
4. นายไพบูลย์ นุ้ยเจริญ ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด

138-138/1 หมู่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441050-54 โทรสาร 077-441081, 077-441094